ellinismosusa 1

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γιά τό δικαίωμα ψήφου Ἑλλήνων πολιτῶν πού διαμένουν ἐκτός Ἑλλάδος, πού δέν δικαιοῦνται μέ τήν παροῦσα νομοθεσία νά ψηφίζουν στίς Ἑλληνικές ἐκλογές εἰς τό τόπο τῆς διαμονῆς των. 

1. Ἐνῶ οἱ παγκοσμιοποιητικές διεθνιστικές δυνάμεις πολτοποιοῦν καί ἰσοπεδώνουν ἱερά ἐθνικά ἰδεώδη καί ἰδανικά, ἀποδυναμώνοντας τούς δεσμούς τῶν Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ.

2. Ἐνῶ οἱ ὁμογενεῖς Ἕλληνες πολίτες πού διαμένουν στό ἐξωτερικό δέν ἔχουν σήμερα τήν δυνατότητα νά ψηφίζουν στίς δημοτικές καί ἐθνικές ἐκλογές τῆς Ἑλλάδος.

3. Ἐνῶ ἔγινε μιά πρόταση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο γιά νά καταστεῖ δυνατή γιά τούς Ἕλληνες πολίτες πού ζοῦν στό ἐξωτερικό νά ψηφίζουν στίς ἐθνικές ἐκλογές, αὐτή καταψηφίστηκε.

4. Ἐνῶ στό παρελθόν ἐδαπανήθηκαν τεράστια ποσά γιά τήν ἀεροπορική μεταφορά ὁμογενῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ψηφοφόρων, μέ ὅλες τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις ἀπό αὐτά.

5. Ἐνῶ οἱ ὁμογενεῖς Ἕλληνες πολίτες πού εἶναι νομίμως ἐγγεγραμμένοι στήν Ἑλλάδα γιά νά ψηφίσουν δέν ἔχουν τήν δυνατότητα ἐξάσκησης τῶν νόμιμων καί δημοκρατικῶν τους δικαιωμάτων διότι δέν ἐπιτρέπεται νά ψηφίσουν στή χώρα ὅπου διαμένουν, στερώντας τήν Ἑλλάδα ἀπό ἐθνικά, οἰκονομικά, πολιτικά καί ἄλλα ὠφελεῖ πού θά ἐπέφερε ἡ αὔξηση στήν ἐκλογική ἐκπροσώπηση πού θά παρέχουν.

6. Ἐνῶ οἱ πολίτες τῶν ΗΠΑ, καθώς καί πολλῶν ἄλλων δημοκρατικῶν χωρῶν, ἀκόμα καί τῆς Τουρκίας μποροῦν νά ψηφίσουν ἀπό τόν τόπο τῆς τρέχουσας κατοικίας τούς ἐκτός των συνόρων των χωρῶν τους σέ κάθε τοπική, ἐθνική καί ὁμοσπονδιακή ἐκλογική ἀναμέτρηση.

7. Ἐνῶ στερεῖ ἀπό τούς ὁμογενεῖς Ἕλληνες πολίτες τῆς διασπορᾶς πού ζοῦν στό ἐξωτερικό το νόμιμο δικαίωμά τους νά ψηφίζουν στίς δημοτικές καί ἐθνικές ἐκλογές ἐμποδίζει τήν κρίσιμη προώθηση τῆς ἑνότητας μεταξύ των Ἑλλήνων πολιτῶν πού ζοῦν μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα.

8. Ἐνῶ οἱ συμμετοχή διά τῆς ψήφου ἐνδυναμώνει τήν σχέση τῶν Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ καί ἰδιαίτερά των νέων της ὁμογένειας μέ τήν Ἑλλάδα.

 

Ἀποφασισθεῖ ὅτι ἡ Ὁμοσπονδία Ἡνωμένων Λακωνικῶν Σωματείων:

 

 1. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά ἀναλάβει πάραυτα πρωτοβουλία θεσπίσεως μέτρων πού θά ἐνδυναμώνουν τούς δεσμούς τῶν Ἑλλήνων ἁπανταχοῦ.

2. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά ἐφαρμόσει νομοθεσία γιά νά ἐπιτραπεῖ τό δικαίωμα ὅλων των Ἑλλήνων πολιτῶν πού ζοῦν ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα νά ψηφίζουν καί νά συμμετέχουν σέ δημοτικές καί ἐθνικές ἐκλογές ἀπό τήν χώρα κατοικίας τους.

3. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή νά συγκαλέσει ἐκ νέου μιά κοινοβουλευτική ψηφοφορία θέσπισης νομοθεσίας πού θά ἐπιτρέπει τό δικαίωμα ὅλων των Ἑλλήνων πολιτῶν πού ζοῦν ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα νά ψηφίζουν καί νά συμμετέχουν σέ δημοτικές καί ἐθνικές ἐκλογές.

4. Ἀπαιτοῦμε τήν ὁριστική παύση τῶν συνθηκῶν πού ἐννοοῦν αὐτές τίς σπατάλες καί ὅτι ἄλλο ἀρνητικό συνεπάγεται ἀπό αὐτό.

5. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική κυβέρνηση νά σταματήσει τήν ἀδικία καί νά παρέχει τό νόμιμο δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν νά συμμετέχουν πλήρως σέ δημοτικές καί ἐθνικές, στή χώρα κατοικίας τους, ὥστε νά δώσουμε στήν Ἑλλάδα τά ἐθνικά, οἰκονομικά καί πολιτικά ὀφέλη πού ἐπιθυμοῦμε.

6. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά ἀκολουθήσει τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί ἄλλες προοδευτικές δημοκρατίες, ἀκόμη καί τήν Τουρκία, στήν διασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμογενῶν πολιτῶν της πού ζοῦν ἐκτός των συνόρων της νά ψηφίζουν στίς δημοτικές καί ἐθνικές ἐκλογές στή χώρα κατοικίας τους.

7. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά ἐπιτρέψει στούς Ἕλληνες πολίτες τοῦ ἐξωτερικοῦ νά ἀσκήσουν τό νόμιμο δικαίωμά τους νά ἐκλέξουν τούς πολιτικούς ἐκπροσώπους τους καί νά συμμετάσχουν στή δημοκρατική διαδικασία ἀπό τήν χώρα διαμονῆς τους, προωθώντας ἔτσι καί τήν ἐνίσχυση τῆς ἑνότητας μεταξύ των Ἑλλήνων σέ ὅλο τόν κόσμο ὥστε νά βοηθήσει καί νά ὠφελήσει τόν Ἑλληνισμό στήν ὥρα ἀνάγκης.

8. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση τήν διευκόλυνση καί προτροπή τῶν Ἑλλήνων νέων ὁμογενῶν νά πολιτογραφήθουν καί νά ἔχουν δικαίωμα ψήφου στίς χῶρες κατοικίας των.

 
Γιά τό Δοιηκητικό Συμβούλειο
 
Ὁ Πρόεδρος Τιμολέων Κακοῦρος
Ὁ Ἀντιπρόεδρος Ἠλίας Παναγιωτακάκος
Ἡ γραμματέας Ἀθηνᾶ Πριστούρη
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1972
6804 Fourth Avenue, Brooklyn, New York 11220, USA
Tel. (718) 745-6005 Fax. (718) 680-2830
 

 

Εἶναι καιρός νά δοθεῖ τό δικαίωμα τῆς ψήφου στούς Ἕλληνες τῆς ὁμογένειας.

Πρέπει οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ νά θεωροῦνται Ἕλληνες καί νά ἔχουν ἴσα δικαιώματα !

 

Αν ένας Ελληνας του εξωτερικού έχει σπίτι στην Ελλάδα και πληρώνει ΕΝΦΙΑ, δεν έχει δυνατότητα να αποφασίζει και δε του δίνουν δικαίωμα ψήφου. Αν ένας αλβανός, πακιστανός, Αφγανός λαθρομετανάστης που έρχεται παράνομα στην Ελλάδα και δεν έχει προσφέρει τίποτα, κάνει υπομονή 5-6 χρόνια, τότε αποκτά δικαίωμα ψήφου για να αποφασίζει για την Ελλάδα και τους Ελληνες.

 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ